Serveis d’Enginyeria

Direcció integrada de projectes

93 727 42 43

Consulta’ns sense compromís

Contacte ràpid
Privacidad

A Air-Confort Vallés, dirigits pel nostre departament de serveis d’enginyeria intern i en col·laboració amb diverses enginyeries, solucionem els requeriments legals i/o tècnics que demanden les nostres instal·lacions.

Legalitzacions en indústria, permisos d’obertura en ajuntaments, adequació i/o justificació d’instal·lacions existents amb justificació tècnica col·legiada, projectes personalitzats a partir de la primera idea/necessitat del client.

El nostre objectiu és aconseguir un desenvolupament integral del projecte de serveis d’enginyeria d’instal·lacions.

Amb un enfocament pràctic i un ampli suport informàtic per a l’anàlisi de les diferents fases del projecte (disseny, planificació, plans, legalització, etc.),combinem els aspectes tècnics de disseny i el càlcul amb les funcions de gestió. aplicant les tècniques i mètodes de la direcció integrada de projectes, a l’enginyeria d’instal·lacions.

Disposem de personal i equips professionals qualificat per a dur a terme el projecte i disseny pactat de la instal·lació. Actuem directament en el terreny a projectar, no escatimant les visites necessàries per a garantir el correcte desenvolupament del projecte.

LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS

Recopilem i gestionem tota la documentació necessària de les seves instal·lacions per a, posteriorment, realitzar el projecte de legalització segons la normativa vigent i gestionar la seva correcta inscripció a l’administració.

PROJECTES ELÈCTRICS

El marc legal que regula les instal·lacions de climatització és ampli. Les normatives més importants són el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

Especialment, el nou RITE aprovat el 20 de juliol de 2007 assenyala les indicacions més adequades perquè les instal·lacions de climatització, ventilació, calefacció i aigua calenta atenguin adequadament la demanda de confort tèrmic i d’higiene. Al mateix temps, persegueix una optimització de l’eficiència energètica per a aconseguir majors cotes d’estalvi.

Per a projectar la instal·lació elèctrica de qualsevol edificació: casa, nau industrial, centre comercial, etc. És necessari utilitzar les normes i procediments emprats per a la instal·lació, que essencialment consisteixen en:

  • Determinar les necessitats i els punts d’utilització d’energia elèctrica.
  • Definir el tipus de conductors, canalitzacions, protecció, control de mesurament d’energia elèctrica i altres accessoris.
  • Fer més eficient l’ús d’energia i generar estalvis.

Qualsevol tipus d’instal·lació requereix de l’elaboració d’uns certs càlculs, plans i dibuixos, així com l’aplicació de les disposicions normatives que permetin formalitzar un projecte d’instal·lacions elèctriques.

En Air-Confort Vallés t’oferim el servei de Projecte d’Instal·lacions Elèctriques. Per a això comptem amb un servei personalitzat, brindant al client la consultoria i assessoria adequades per a cobrir amb les seves necessitats.

PROJECTES DE GAS

El gas és una font d’energia que resulta bastant assequible i, per aquesta raó, el seu ús per a satisfer les necessitats de climatització i aigua calenta ha guanyat una enorme popularitat tant en habitatges com en locals industrials o de qualsevol altre tipus. La seva distribució als immobles admet dues modalitats:

  • Canalitzat, és a dir, la fórmula que s’empra per a distribuir el gas natural, gas ciutat o gas propà a través de conduccions.
  • En bombones (l’anomenat GLP, sigles de gasos liquats del petroli), que és una forma de transport en estat líquid destinada a instal·lacions individuals. L’exemple més clar és el de les bombones de butà i també destaquen les mescles del GLP amb gas propà.

Però, perquè el proveïment d’aquesta font d’energia en el teu immoble sigui una realitat, el normal és que abans hagis de plantejar-te el disseny d’un projecte d’instal·lació de gas. En el qual, d’una banda, s’especifiquin els elements físics que la faran possible; i, per un altre, s’expliqui com s’adaptaran les instal·lacions que seran proveïdes, és a dir, el local o l’habitatge per als quals demanis el projecte.

Per tant, podem resumir el que és un projecte d’instal·lació de gas com aquell conjunt d’instal·lacions i equips que permet distribuir aquesta energia en òptimes condicions als seus punts de consum i la converteix en gas domiciliari.

En Air-Confort Vallés t’oferim el servei de Projecte d’Instal·lacions de gas. Per a això comptem amb un servei personalitzat, brindant al client la consultoria i assessoria adequades per a cobrir amb les seves necessitats.

PROJECTES DE CLIMATIZACIÓ

Dins de l’ampli marc legal que regula les instal·lacions de climatització, treballem d’acord amb les normatives més importants, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), especialment, el nou RITE aprovat el 20 de juliol del 2007.

La documentació necessària per a dur a terme la instal·lació d’un projecte d’aire condicionat és la següent:

No fa falta presentar cap documentació quan la potència tèrmica nominal de les instal·lacions de climatització sigui inferior als 5 kW.

Cal presentar una memòria tècnica de la instal·lació de climatització quan la potència tèrmica nominal estigui entre 5 kW i 70 kW. Calculem, dissenyem, executem, realitzem les proves finals, legalitzem i mantenim el càlcul, disseny, execució i proves finals les pot dur a terme un instal·lador autoritzat amb carnet. No fa falta direcció d’obra, però sí que haurà de realitzar-se un manteniment obligatori.

Cal presentar un projecte de climatització complet, quan la instal·lació de climatització superi una potència tèrmica nominal de 70 kW. El càlcul i disseny el realitzarà un enginyer titulat llicenciat o diplomat. L’execució la durà a terme un instal·lador. És necessària una direcció d’obra supervisada per un enginyer o arquitecte. Les proves finals les durà a terme l’instal·lador, però amb la supervisió del titulat.

En Air-Confort Vallés t’oferim el servei de Projecte de Climatització. Per a això comptem amb un servei personalitzat, brindant al client la consultoria i assessoria adequades per a cobrir amb les seves necessitats.

PROJECTES D’ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Els projectes d’autoconsum amb energia solar estan en auge. Es tracta d’un mercat prou madur i en constant creixement. Si bé, a l’hora de gestionar projectes d’energia solar, és important que tot projectista tingui en compte una sèrie d’elements. En cas contrari, és possible que el desenvolupament del projecte o els costos del mateix es desviïn del planificat.

En el procés de planificació d’un projecte d’autoconsum amb energia fotovoltaica és necessari realitzar primer una anàlisi de la viabilitat d’aquest. Això implica tenir en compte diferents factors. Entre ells, podem destacar els següents.

1. Identificació d’àrees d’instal·lació i validació de les seves condicions

Abans que una empresa s’involucri en un projecte d’aquest tipus, serà necessari que es validin les àrees disponibles per a la seva instal·lació. També han de tenir-se en compte les condicions d’aquestes àrees i que siguin adequades per a dur a terme la instal·lació.

2. Mesurar el consum mitjà diari o mensual

Una altra informació que es pot validar abans d’iniciar un projecte d’energia solar és el consum. Això servirà per a entendre si realment el projecte serà rendible, o per contra el consum és massa baix per al cost d’instal·lar els panells solars.

En Air-Confort Vallés t’oferim el servei de Projecte d’Energia solar tèrmica. Per a això comptem amb un servei personalitzat, brindant al client la consultoria i assessoria adequades per a cobrir amb les seves necessitats en totes les fases del projecte: disseny, execució i legalització.

PROJECTES D’ENERGÍA SOLAR TÈRMICA

L’energia solar tèrmica és la tècnica a la qual es converteix la radiació solar en energia tèrmica. Per a ells s’utilitzen col·lectors solars.

Els col·lectors solars són un tipus de panells solars la funció dels quals és convertir la radiació del Sol en calor. Existeixen diferents tipus de col·lectors depenent de la temperatura de treball.

Les centrals tèrmiques solars són aplicacions d’alta temperatura. La seva funció és generar electricitat a partir de la calor solar.

Les instal·lacions més petites de baixa temperatura es poden instal·lar en habitatges. Aquest tipus d’instal·lació necessita:

  • Un sistema d’acumulació tèrmica.
  • Un sistema de distribució de la calor.
  • Sistemes alternatius d’energia. S’utilitzen quan la demanda és superior a la capacitat de producció.

En Air-Confort Vallés t’oferim el servei de Projecte d’Energia solar tèrmica. Per a això comptem amb un servei personalitzat, brindant al client la consultoria i assessoria adequades per a cobrir amb les seves necessitats en totes les fases del projecte: disseny, execució i legalització.