Climatització

Instal·lació Climatització i Aire Condicionat

93 727 42 43

Consulta’ns sense compromís

Contacte ràpid
Privacidad

A Air-Confort Vallés, ens caracteritza el tracte personalitzat i de qualitat que donem als nostres clients, atenent a totes les necessitats de les seves instal·lacions de Climatització a mida.

Dissenyem el projecte, donant prioritat al rendiment, eficàcia i durabilitat dels sistemes de climatització proposats.

Disposar d’un servei tècnic d’aire condicionat propi facilita el seguiment del funcionament de les instal·lacions d’aire condicionat realitzades, escometre el seu correcte manteniment i garantir el compliment dels objectius marcats en el seu disseny inicial. Així mateix les sinergies amb el nostre departament d’eficiència energètica ens ajuden a buscar l’opció més eficient, monitorar els seus consums (si el sistema el requereix) i gestionar possibles subvencions nacionals o europees.

Els sistemes de climatització industrial exigeixen d’una atenció molt especial a tots els factors, ja no es tracta únicament del confort humà i l’eficiència energètica, també tenen rellevància capital les condicions idònies del producte manufacturat i la interrelació amb la resta de maquinàries i processos que conformen el sistema productiu.

Obtingueu més informació dels nostres serveis de climatització professionals en els següents apartats:

Disposar d’un servei tècnic d’aire condicionat propi facilita el seguiment del funcionament de les instal·lacions d’aire condicionat realitzades, escometre el seu correcte manteniment i garantir el compliment dels objectius marcats en el seu disseny inicial. Així mateix les sinergies amb el nostre departament d’eficiència energètica ens ajuden a buscar l’opció més eficient, monitorar els seus consums (si el sistema el requereix) i gestionar possibles subvencions nacionals o europees.

Els sistemes de climatització industrial exigeixen d’una atenció molt especial a tots els factors, ja no es tracta únicament del confort humà i l’eficiència energètica, també tenen rellevància capital les condicions idònies del producte manufacturat i la interrelació amb la resta de maquinàries i processos que conformen el sistema productiu.

Els nostres projectes i instal·lacions a mida contemplen tot aquest conjunt de paràmetres per a proposar i executar les instal·lacions més adequades per a satisfer els seus requeriments

SPLIT

L’aire condicionat split té dues unitats separades, una unitat condensador situada en l’exterior de l’habitatge i una altra unitat evaporadora situada dins de l’habitatge.

La unitat interior o evaporador, és l’encarregat d’extreure l’aire calent i cedir la seva calor al gas refrigerant També trobem el ventilador que distribueix el flux d’aire refrigerat a l’estada i els sensors de temperatura connectats a un termòstat per a saber la temperatura de l’habitació.

D’altra banda, està la unitat exterior o condensadora, que és l’encarregada d’expulsar l’aire calent de l’interior de l’habitatge a l’exterior. En aquesta unitat trobem el condensador on el gas refrigerant passa de gas a líquid.

Avantatges de la instal·lació d’aire condicionat:

 • Important estalvi energètic, ja que disposa d’un COP mínim de 3, és a dir per cada kW de consum elèctric, genera 3kW de calor/freda.
 • Baix cost d’instal·lació.
 • Baix cost de manteniment.
 • Permet un control de temperatura individual a la sala instal·lada.

VRV

Com funcionen?

Els equips o sistemes VRV s’inclouen dins dels d’expansió directa. La unitat exterior dels sistemes VRV compta amb un mecanisme que utilitza l’aire exterior per a evaporar (calor) o condensar (fred) el gas refrigerant.

A diferència d’altres sistemes com les bombes de calor, aquests sistemes compten amb l’avantatge de poder regular o variar el volum de refrigerant aportat a les bateries de condensació-evaporació.

A continuació, el gas refrigerant es distribueix per les canonades per a arribar als diferents espais on les unitats interiors s’encarreguen d’utilitzar-lo per a refredar-los o escalfar-los.

Avantatges de la instal·lació dels sistemes VRV:

 • Estalvi energètic: és un dels principals reclams dels fabricants d’aquesta mena d’equips. S’estima que l’estalvi energètic que aconsegueixen els sistemes VRV oscil·la de mitjana entre l’11 i el 20%.
 • Tecnologia inverter: almenys un dels compressors dels sistemes VRV és inverter. Els avantatges d’aquesta tecnologia són molt destacades.
 • Fàcil instal·lació: a diferència d’altres equips de climatització com les refrigeradores, els sistemes VRF no són especialment pesats i tenen un disseny modular.
 • Manteniment econòmic: en tractar-se d’unitats d’expansió directa, el seu manteniment no és en absolut complex.
 • Control optimitzat: permeten una gestió més individualitzada dels espais a climatitzar. Cada àrea pot ser tractada com una zona individualitzada.

EVAPORATIUS

Com funcionen?

L’evaporatiu és un equip que s’instal·la en exterior, bé en la coberta o en la paret lateral de l’edifici. Està compost per una bomba d’aigua, un ventilador, un motor i filtres de cel·lulosa.

El funcionament de l’evaporatiu és simple, l’aire calent exterior passa a través dels filtres humectats gràcies a la bomba d’aigua. La temperatura exterior es redueix pel procés evaporatiu i l’aire refredat s’introdueix en l’edifici a través del ventilador.

El refredament evaporatiu aconsegueix refrescar l’ambient entre 4 °C i 12 °C.

Avantatges de la instal·lació evaporativa:

 • Important estalvi energètic, ja que el consum elèctric és equivalent al consum del motor i de la bomba, fins a un consum 80% menor que la instal·lació d’aire condicionat.
 • Baix cost d’instal·lació.
 • Baix cost de manteniment.
 • Millora la qualitat de l’aire interior, renovant el 100% de l’aire exterior, filtrat i fresc, desplaçant pols, fums i olors.
 • Utilitza elements reciclables: aigua, fusta, cartó.
 • Redueix les emissions de CO₂.
 • Funciona sense tancar portes i finestres.

REFRIGERADORES

Aquest sistema de climatització cobreix una àmplia gamma d’aplicacions de refrigeració tant per a processos industrials, com a climatització d’edificis.

El sistema de refrigeradora i fancoil està format per:

 • Unitat de producció de fred i/o calor: aquesta unitat és l’encarregada de produir l’aigua freda i/o calenta (refrigeradora o bomba de calor), equips que produiran la potència requerida a la càrrega de la nostra instal·lació.
 • Sistemes de bombament: mitjançant bombes es transporta l’aigua als equips interiors.
 • Sistemes d’emmagatzematge: amb l’ús de dipòsits es garanteix el subministrament d’aigua refredada o escalfada que demanda la instal·lació.
 • Sistemes de regulació: mitjançant sistemes de control es gestiona el funcionament de la instal·lació (horaris, punts de consigna, etc).
 • Canonades de distribució: a través d’elles circula l’aigua refrigerada o escalfada als diferents elements i unitats terminals.
 • Unitats terminals: aquestes unitats estan formades per una bateria, una vàlvula de pas motoritzada (de dues o tres vies) i una unitat de ventilació que a causa del pas d’aire pel seu bateria ens transmetrà calor o fred a l’estada a climatitzar. Un termòstat comandarà i regularà la vàlvula motoritzada per a regular la demanda de fred o calor de l’estada.

ROOFTOP

Unitats autònomes compactes especialment indicades per a la seva instal·lació en terrats, cobertes o qualsevol espai exterior. La distribució de l’aire es canalitza a través de conductes.

Avantatges de la instal·lació de Rooftop:

 • Instal·lació senzilla: unitat compacta senzilla que es pot instal·lar en la teulada o a nivell del sòl al costat de l’edifici. Tant la unitat exterior com la interior venen ja connectades, per la qual cosa no és necessari dur a terme cap treball de connexió de canonades.
 • Opció de ventilació d’aire nou: ajuda a mantenir un ambient interior d’alta qualitat mitjançant sensors de CO₂ per a supervisar la qualitat de l’aire i regular la quantitat d’aire nou entrant.
 • Free-cooling: permet refrigerar el local introduint 100% aire exterior quan les condicions ho permeten. D’aquesta manera s’evita el funcionament del compressor i amb això una gran part del consum elèctric de l’equip. Per a això s’utilitzen comportes d’aire motoritzades a l’interior de l’equip i un sistema de control que permeti fer l’operació anomenada free-cooling.
 • Solucions personalitzades: els volums d’aire de la unitat de teulada poden personalitzar-se per a satisfer les demandes exactes de qualsevol edifici de grandària mitjana a gran.

AEROTERMIA

Els sistemes aerotermia són bombes de calor d’última generació dissenyades per a aportar refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i, si es desitja, aigua calenta tot l’any.

Com funciona el sistema Aerotermia?

Extreu energia ambiental continguda en la temperatura de l’aire, fins i tot sota zero i la transfereix a l’habitació o a l’aigua corrent.

Això s’aconsegueix mitjançant el cicle termodinàmic que utilitza un gas refrigerant comprimit a baixíssimes temperatures per a extreure calor de l’aire exterior.

Avantatges de la instal·lació:

 • Alta eficiència. Consumeix menys energia (kWh) que els sistemes de calefacció tradicionals i això s’aprecia en la factura mensual.
 • És una energia renovable, recollida com a tal en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
 • És sostenible, i així està classificada per la Unió Europea.
 • No requereix gairebé manteniment, és com un electrodomèstic més.
 • No produeix combustió (no hi ha caldera). No hi ha fum ni residus. És més segura.
 • Tota la casa pot funcionar exclusivament amb electricitat, sense necessitat de contractar gas o subministraments de combustible. Pot oferir aire condicionat.
 • La instal·lació aerotermia és molt més senzilla i millor que una de funcionament amb energies no renovables.
 • Es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, sòl radiant, bombes de calor, etc.)
 • És la calefacció amb menor consum energètic.

TERRA RADIANT

És el sistema més eficient i econòmic per a donar calefacció. Està constituït per una xarxa de canonades distribuïdes uniformement sota el paviment, per les quals circula aigua, aconseguint-se en l’ambient una temperatura altament homogènia i confortable a l’hivern.

El seu funcionament és fiable i està comprovat des de fa més de 40 anys, sobretot en països del nord i centre d’Europa.

Avantatges del terra radiant:

 • Econòmic: és una dels seus avantatges més evidents, aconseguint estalvis d’entre el 25 i el 30% sobre altres sistemes tradicionals en habitatges, oficines, etc. En grans locals, com a naus industrials, hangars, els estalvis poden arribar fins al 50-60%, arribant fins al 75-80%, quan ho combinem amb energies renovables com a geotèrmia, solar tèrmica, o biomassa.
 • Saludable: a causa del seu funcionament a baixa temperatura no es generen corrents d’aire calent que ressequin l’ambient ni les mucoses nasals, evitant també el moviment de pols i els microorganismes (àcars) en l’ambient. Per això està especialment indicat en hospitals, guarderies, centres de majors, etc. És a més l’únic sistema recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
 • Segur i net: elimina els riscos de cremades a nens per altes temperatures en elements accessibles (radiadors), característiques d’altres sistemes, i l’embrutiment de parets en la part superior dels radiadors i en parts inaccessibles d’aquests.
 • Confortable: són els que més s’ajusten al perfil òptim de temperatures del cos humà, proporcionat el màxim confort tant en període de calefacció com de refrescament. Sent a més el més favorable per a elements ornamentals naturals com a plantes, flors, etc.Integrable: Amb qualsevol mena de revestiment de sòl (fusta, marbre, ceràmic, moqueta, etc.) Sent a més el més favorable per a elements ornamentals naturals com a plantes, flors, etc.
 • Integrable: Amb qualsevol mena de revestiment de sòl (fusta, marbre, ceràmic, moqueta, etc.)
 • Temperatura uniforme: pel fet que tota la superfície del sòl irradia de manera uniforme la calor en el període de calefacció i l’absorbeix en període de refrescament, evita les zones fredes i calentes característiques d’altres sistemes convencionals.
 • Confortable: són els que més s’ajusten al perfil òptim de temperatures del cos humà, proporcionat el màxim confort tant en període de calefacció com de refrescament. Sent a més el més favorable per a elements ornamentals naturals com a plantes, flors, etc.
 • Integrable: Amb qualsevol mena de revestiment de sòl (fusta, marbre, ceràmic, moqueta, etc.)
 • Temperatura uniforme: pel fet que tota la superfície del sòl irradia de manera uniforme la calor en el període de calefacció i l’absorbeix en període de refrescament, evita les zones fredes i calentes característiques d’altres sistemes convencionals.